Chcę kupić nieruchomość w Polsce. O czym powinienem wiedzieć?

Chcę kupić nieruchomość w Polsce. O czym powinienem wiedzieć?

  1. Strona główna
  2. / Chcę kupić nieruchomość w Polsce. O czym powinienem wiedzieć?
10.05.2018

Zakup bez zezwolenia: mieszkanie, garaż

Cudzoziemiec nie musi posiadać żadnego określonego statusu prawnego w Polsce, aby móc kupić samodzielny lokal mieszkalny, czyli mieszkanie w bloku. Podobnie wygląda sytuacja z garażem (rozumianym jako samodzielny lokal użytkowy o przeznaczeniu niemieszkalnym, a nie jako pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego). Cudzoziemiec, który posiada w Polsce wizę, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały czy też zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie potrzebuje żadnego dodatkowego dokumentu (np. zezwolenia na kupno mieszkania), który uprawniałby go do zakupu mieszkania czy garażu. Zezwolenia takiego również nie potrzebuje cudzoziemiec, który nie przebywa w Polsce, a chce kupić nieruchomość. 

Ważne: Samo posiadanie nieruchomości w Polsce nie stanowi wystarczającego powodu do udzielenia cudzoziemcowi legalnego pobytu w Polsce. Oznacza to, że cudzoziemiec przebywający w Polsce nie może uzyskać karty pobytu tylko na tej podstawie, że ma w Polsce własną nieruchomość.

Zakup po uzyskaniu zezwolenia: dom (nieruchomość gruntowa zabudowana)

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości
Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości wydawane jest na pisemny wniosek,  który musi zawierać elementy.

Procedura wydawania zezwoleń trwa najczęściej od 2 do 4 miesięcy.

Odmowa wydania zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca może wystąpić, gdy:

  • cudzoziemiec nie wykazał związków z Polską,
  • wskazana we wniosku nieruchomość powoduje zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa i/lub porządku publicznego,
  • zakup wskazanej we wniosku nieruchomości sprzeciwiałby się względom polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.
  • Ważne: Wydane zezwolenie jest ważne dwa lata od dnia jego wydania. Zezwolenie pozwala na zakup wskazanej nieruchomości na powszechnie obowiązujących zasadach.

Uwaga: Nabycie nieruchomości bez zezwolenia, kiedy jest ono wymagane, jest nieważne.